Architektonické studie

Vytváříme architektonické studie.

Budeme naslouchat Vašim potřebám a připomínkám. 

S využitím našich zkušeností a schopností celého týmu architektů, stavebních a dopravních specialistů připravíme kvalitní podklad pro Vaše rozhodování o vybudování parkovacího domu/etáže.

 

Z výkresů a vizualizací si uděláte představu o velikosti, podobě a umístnění budovy v území. 

Budete si moci vybrat z variant studie dle Vašeho zadání. 

Představíte si jaký komfort stavba poskytuje pro parkující i pěší přicházející na parkovací etáž.

Vizualizací získáte detailní představu o začlenění stavby parkovacího domu do jeho okolí.

 

V textové části budete informování o dotčených pozemcích z hlediska územního plánu, inženýrských sítí, vztahu k okolním stavbám, prostředí a regulativech v území s ohledem na inženýrské sítě, hranice pozemků i odstupové vzdálenosti. 

Seznámíte se s dopravním řešením, dispozičním řešením, vybavením parkovacího domu, konstrukčním provedením a materiálovým řešením budovy.

Studií formulujeme také Vaše speciální požadavky na další stupně projektové realizace a následné provedení stavby. 

 

Náklady na stavbu naši rozpočtáři kvalifikovaně určí v agregovaných položkách.

 

Již ve fázi studie navrhujeme řešení, které maximalizuje počet parkovacích stání a optimalizuje investiční a dlouhodobé provozní náklady.

Pracovní podobu studie s Vámi prokonzultujeme. 

Celkový výstup architektonické studie bude sloužit jako dostatečný podklad pro zadání výběrového řízení na další stupeň projektové dokumentace.

Studii zpracujeme do 4-6 týdnů od závazné objednávky do její finální podoby k prezentaci.